Thông báo về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ Bà Trần Thanh Thảo
(21/04/2023 14:40:25)
Niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa: 548, tờ bản đồ: 46, diện tích: 84,6m2, loại đất: đất ở tại đô thị của Hộ Bà Trần Thanh Thảo, ĐKHKTT: A71 Khóm 3, Phường 9, thành phố Vĩnh Long

Căn cứ đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đề ngày 20 tháng 4 năm 2023 của hộ Bà Trần Thanh Thảo, ĐKHKTT: A71 Khóm 3, Phường 9.

Nay Ủy ban nhân dân Phường 9 thông báo niêm yết việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ Bà Trần Thanh Thảo, ĐKHKTT: A71 Khóm 3, Phường 9 trên phần đất thuộc thửa: 548, tờ bản đồ: 46, diện tích: 84,6m2, loại đất: đất ở tại đô thị (ODT), tọa lạc: Khóm 3,  Phường 9.

Thông báo này được niêm yết công khai trong thời hạn 15 ngày ( kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2023 đến ngày 05 tháng 5 năm 2023) tại trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 9, số: 166C Khóm 4, Phường 9.

Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo niêm yết này, nếu Ủy ban nhân dân Phường 9 không nhận được bất kỳ đơn khiếu nại nào liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên thì sẽ xác nhận vào đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đề ngày 20 tháng 4 năm 2023 của hộ Bà Trần Thanh Thảo để Bà Thanh Thảo tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất./.

Tác giả: Đỗ Thu Thủy - CC ĐC-XD-ĐT-MT