Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của Ông Đỗ Hùng Sơn và tài sản khác gắn liền với đất
(31/03/2023 08:57:56)
Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số: 248, tờ bản đồ: 48, diện tích: 81,0m2, loại đất: ODT gắn liền căn nhà trên đất tọa lạc: B84 Khóm 3,  Phường 9, TP Vĩnh Long cho Ông Đỗ Hùng Sơn. ĐKHKTT: 157/62/1 Đường 14/9 Phường 5, thành phố Vĩnh Long

Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số: 248, tờ bản đồ: 48, diện tích: 81,0m2, loại đất: ODT gắn liền căn nhà trên đất tọa lạc: B84  Khóm 3,  Phường 9, TP Vĩnh Long cho Ông Đỗ Hùng Sơn. ĐKHKTT: 157/62/1 Đường 14/9 Phường 5, thành phố Vĩnh Long.

 Căn cứ đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đề ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Ông Đỗ Hùng Sơn, ĐKHKTT: 157/62/1 Đường 14/9 Phường 5, thành phố Vĩnh Long.

Nay Ủy ban nhân dân Phường 9 thông báo niêm yết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ban đầu cho Ông Đỗ Hùng Sơn, ĐKHKTT: 157/62/1 Đường 14/9 Phường 5 trên phần đất thuộc thửa đất số: 248, tờ bản đồ: 48, diện tích: 81,0m2, loại đất: ODT gắn liền căn nhà trên đất tọa lạc: B84 Khóm 3,  Phường 9.

Thông báo này được niêm yết công khai trong thời hạn 15 ngày ( kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2023 đến ngày 07 tháng 4 năm 2023) tại trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 9, số: 166C Khóm 4, Phường 9.

Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo niêm yết này, nếu Ủy ban nhân dân Phường 9 không nhận được bất kỳ đơn khiếu nại nào liên quan đến thửa đất nêu trên thì sẽ xác nhận vào đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đề ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Ông Đỗ Hùng Sơn để Ông Sơn tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất./.

Tác giả: Đỗ Thu Thủy CC ĐC-XD-ĐT-MT