Thông báo về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Bà Trần Thị Ngọc Mai
(31/03/2023 08:52:53)
Niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa: 568, tờ bản đồ: 46, diện tích: 76,5m2, loại đất: đất ở tại đô thị của Hộ Bà Trần Thị Ngọc Mai, ĐKHKTT: A58 Khóm 3, Phường 9

Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa: 568, tờ bản đồ: 46, diện tích: 76,5m2, loại đất: đất ở tại đô thị của Hộ Bà Trần Thị Ngọc Mai, ĐKHKTT: A58 Khóm 3, Phường 9

Căn cứ đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đề ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Hộ Bà Trần Thị Ngọc Mai, ĐKHKTT: A58 Khóm 3, Phường 9.

Nay Ủy ban nhân dân Phường 9 thông báo niêm yết việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Bà Trần Thị Ngọc Mai, ĐKHKTT: A58 Khóm 3, Phường 9 trên phần đất thuộc thửa: 568, tờ bản đồ: 46, diện tích: 76,5m2, loại đất: đất ở tại đô thị (ODT), tọa lạc: Khóm 3,  Phường 9.

Thông báo này được niêm yết công khai trong thời hạn 15 ngày ( kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2023 đến ngày 12 tháng 4 năm 2023) tại trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 9, số: 166C Khóm 4, Phường 9.

Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo niêm yết này, nếu Ủy ban nhân dân Phường 9 không nhận được bất kỳ đơn khiếu nại nào liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên thì sẽ xác nhận vào đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đề ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Hộ Bà Trần Thị Ngọc Mai để Hộ Bà Mai tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tác giả: Đỗ Thu Thủy CC ĐC-XD-ĐT-MT