Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Hộ Ông Nguyễn Tấn Phương
(17/03/2023 13:27:27)
Niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên phần đất thuộc thửa đất số: 252, tờ bản đồ: 49, diện tích: 90,0m2, loại đất: ODT, tọa lạc: Khóm 3,  Phường 9 cho Hộ Ông Nguyễn Tấn Phương, ĐKHKTT: B120 Khóm 3, Phường 9.

Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên phần đất thuộc thửa đất số: 252, tờ bản đồ: 49, diện tích: 90,0m2, loại đất: ODT, tọa lạc: Khóm 3,  Phường 9 cho Hộ Ông Nguyễn Tấn Phương, ĐKHKTT: B120 Khóm 3, Phường 9.

 Căn cứ đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đề ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Hộ Ông Nguyễn Tấn Phương, ĐKHKTT: B120 Khóm 3, Phường 9.

Nay Ủy ban nhân dân Phường 9 thông báo niêm yết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ban đầu cho Hộ Ông Nguyễn Tấn Phương, ĐKHKTT: B120 Khóm 3, Phường 9 trên phần đất thuộc thửa đất số: 252, tờ bản đồ: 49, diện tích: 90,0m2, loại đất: ODT, tọa lạc: Khóm 3,  Phường 9.

Thông báo này được niêm yết công khai trong thời hạn 15 ngày ( kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023) tại trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 9, số: 166C Khóm 4, Phường 9.

Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo niêm yết này, nếu Ủy ban nhân dân Phường 9 không nhận được bất kỳ đơn khiếu nại nào liên quan đến thửa đất nêu trên thì sẽ xác nhận vào đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đề ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Hộ Ông Nguyễn Tấn Phương để Hộ Ông Phương tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất./.

Tác giả: Đỗ Thu Thủy  CC ĐC-XD-ĐT-MT