Niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
(09/02/2023 13:33:50)
Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa: 193, tờ bản đồ: 48, diện tích: 99,0m2, loại đất: đất ở tại đô thị của Hộ Bà Mai Thanh Nga, ĐKHKTT: B51Khóm 3, Phường 9, thành phố Vĩnh Long

Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa: 193, tờ bản đồ: 48, diện tích: 99,0m2, loại đất: đất ở tại đô thị của Hộ Bà Mai Thanh Nga, ĐKHKTT: B51 Khóm 3, Phường 9, thành phố Vĩnh Long

Căn cứ đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đề ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Hộ Bà Mai Thanh Nga, ĐKHKTT: B51 Khóm 3, Phường 9.

Nay Ủy ban nhân dân Phường 9 thông báo niêm yết việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Bà Mai Thanh Nga, ĐKHKTT: B51 Khóm 3, Phường 9 trên phần đất thuộc thửa: 193, tờ bản đồ: 48, diện tích: 99,0m2, loại đất: đất ở tại đô thị (ODT), tọa lạc: Khóm 3,  Phường 9.

Thông báo này được niêm yết công khai trong thời hạn 15 ngày ( kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2023 đến ngày 23 tháng 02 năm 2023) tại trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 9, số: 166C Khóm 4, Phường 9.

Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo niêm yết này, nếu Ủy ban nhân dân Phường 9, không nhận được bất kỳ đơn khiếu nại nào liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên thì sẽ xác nhận vào đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đề ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Hộ Bà Mai Thanh Nga để Hộ Bà Thanh Nga tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất./.

Tác giả: Đỗ Thu Thủy CC ĐC-XD-ĐT-MT