KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022 CỦA UBND P9
(19/10/2022 21:37:36)

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  1. Về kế hoạch CCHC

  a) Nêu rõ việc xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC năm trên cơ sở Kế hoạch CCHC năm của UBND thành phố: UBND đã xây dựng và ban hành Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về phê duyệt kế hoạch CCHC Phường 9 năm 2022.

  b) Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch, đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ tới thời điểm báo cáo: Tập trung vào các nội dung như: Công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ đối với từng công chức, bộ phận có liên quan và tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Các công chức chuyên môn và bộ phận liên quan luôn bám sát vào kế hoạch CCHC để tổ chức thực hiện. Chủ động tham mưu đề xuất thực hiện trong từng loại hình hồ sơ nhằm thực hiện nhanh chóng, chính xác để phục vụ tốt nhất khi người dân đến giao dịch. Qua đó có 96% hồ sơ được trả trước hạn, đúng hạn .

  2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC

  a) Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC (Quyết định, kế hoạch, công văn...).

Ban hành kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2022; Lồng ghép 06 cuộc họp giao ban hàng tháng, cuộc họp văn phòng để triển khai việc thực hiện công tác CCHC. Đảng ủy - Ủy ban thường xuyên quan tâm chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm công tác cải cách TTHC nhằm phục vụ tốt cho nhân dân, bên cạnh đó lãnh đạo còn thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện rà soát thủ tục hành chính theo đúng định kỳ qui định và kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc hoặc sai xót.

UBND ban hành Quyết định số:110/QĐ-UBND, ngày 23/11/2020 về việc thay đổi thành viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Phường 9.

Có phân công cán bộ, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính và làm báo cáo công tác cải cách hành chính theo định kỳ quí, 06 tháng, năm. Thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan gắn việc thi đua khen thưởng CBCC cuối năm.

  b) Công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị.

Phát động công tác thu đua khen thưởng trong công tác cải cách hành chính ngay từ đầu năm; định kỳ có tổng hợp xem xét việc áp dụng, cải cách phương pháp làm việc để nâng cao tiến độ hiệu quả, chất lượng trong thực hiện.

  c) Những sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC được triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông nhằm giải quyết thủ tục hành chính 

- Phát huy tối đa vai trò vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc lựa chọn bố trí cán bộ, công chức.

Kết quả trên 90% hồ sơ đều được giải quyết và trả trước hạn. Tổ chức và cá nhân sau khi đến liên hệ, giao dịch đều hài lòng với chất lượng phục vụ và thái độ của cán bộ, công chức trong suốt quá trình giải quyết thủ tục.

  3. Về kiểm tra công tác CCHC

  a) Việc ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC hàng năm: UBND đã ban hành kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân Phường 9 về việc tự kiểm tra cải cách hành chính tại các bộ phân chuyên môn năm 2022.

b) Kết quả thực hiện, trong đó nêu rõ số đơn vị được kiểm tra, việc xử lý các vấn đề đặt ra sau khi kiểm tra: Duy trì họp Bộ phận một cửa định kỳ hàng tháng, đột xuất để đánh giá việc tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức có liên quan, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong công tác CCHC tại địa phương.

  4. Về công tác tuyên truyền CCHC

  a) Việc xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC: UBND đã ban hành kế hoạch số: 684/KH-UBND, ngày 31/12/2021 của UBND phường 9, thành phố Vĩnh Long về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

  b) Kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền, trong đó nêu rõ nội dung, hình thức, số cuộc thực hiện; số lượng các tin, bài viết, phóng sự chuyên đề về CCHC đã thực hiện….

Nhận thức của CBCC và nhân dân từng bước được nâng lên, trình tự quy trình các thủ tục hành chính được người dân nắm chắt, hiểu rõ; cán bộ công chức nhiệt tình với công việc luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc “4 xin” , “4 luôn” tạo tư tưởng thoải mái cho người dân khi đến giao dịch. Tuyên truyền định hướng cho đến công dân hiểu và áp dụng cải cách hành chính mức độ 3, 4.

Các hình thức tuyên truyền CCHC được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, đăng tải các tin, bài trên trang tin điện tử của Phường thực hiên 05 bản tin, 08 bài viết với trên 120 phút vào các buổi sáng, chiều; tuyên truyền trực tiếp thông qua giải quyết thủ tục hành chính, tại các cuộc họp, hội nghị, … với 05 cuộc 135 lượt người dự. Giúp nhân dân nắm bắt các quy trình tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện, giải quyết công việc của công dân, đồng thời giúp CBCC cơ quan nắm bắt các nội dung công tác CCHC để tham mưu thực hiện có hiệu quả CCHC tại địa phương..

  5. Thực hiện các nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch thành phố giao.

  a) Văn phòng HĐND&UBND tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ do tỉnh giao

  b) Các phòng, ban, ngành và UBND cấp xã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND thành phố giao

  Với 510  nhiệm vụ được giao; trong đó có 508 nhiệm vụ được thực hiện đúng hạn,  02 nhiệm vụ không đúng hạn hoặc chưa hoàn thành.

  6. Tổ chức đối thoại của lãnh đạo với người dân, cộng đồng doanh nghiệp

  Đầu năm địa phương đã xây dựng kế hoạch số 688 KH-UBND ngày .31/12/2021về việc tổ chức thực hiện đối thoại với người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

  II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC

  1. Cải cách thể chế

Kết quả xây dựng ban hành văn bản QPPL: Không có .

Kết quả t chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật:

Ủy ban nhân dân Phường phân công công chức tư pháp phụ trách chính theo dõi việc thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật bên cạnh đó còn phối kết hợp với các công chức và ban ngành, đoàn thể để tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, thường xuyên.

Trong quý 3 địa phương không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại phường, đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 6 tháng đầu năm 2022: 00 trường hợp.

Đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 00 trường hợp

Kết quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:

Trong quý 3 năm 2022 UBND Phường phối hợp Mặt trận và các đoàn thể tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực như: Hội nghị, hội thi, hòa giải, tiếp công dân, sinh hoạt chi bộ, cuộc họp của các ngành, đoàn thể, khóm, họp dân, trong chi bộ, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên của các ban ngành đoàn thể, các khóm, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản và ra dân. Kết quả triển khai thực hiện: tổng cộng được 110 cuộc với 2.262 lượt người dự.

 Nội dung tuyên truyền chủ yếu là: Luật bầu cử và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật tiếp cận thông tin, Luật nghĩa vụ quân sự; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật phòng chống tham nhũng; Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật tiếp công dân,Luật đất đai, luật bảo vệ môi trường.......

Kết quả rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL:

UBND phường đã phân công công chức Văn phòng - Thống kê xây dựng, ban hành văn bản; công chức Tư pháp tự kiểm tra, rà soát Văn bản QPPL của chính quyền địa phương.

Trong quý 3 năm 2022 Ủy ban đã tổ chức thực hiện tự kiểm tra văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Phường. Kết quả Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Phường không ban hành văn bản QPPL.

  2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

  - Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: Không

- Tổng số thủ tục hành chính tại địa phương: 96  thủ tục

- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: 510 hồ sơ.

- Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng, nhân sự, phục vụ công tác CCHC đáp ứng cơ bản đủ nhiệm vụ tại địa phương. Các công chức có sự hổ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong thực thi công vụ góp phần vào việc thực hiện nhanh chóng các hồ sơ đúng và trước hạn các hồ sơ.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: đã được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhằm phục vụ tốt nhất cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính.

+ Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC là: 510 hồ sơ, thực hiện số hóa được  05  hồ sơ.

+ Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại địa phương: 510 hồ sơ. Trong đó:

4Tiếp nhận trực tiếp: 279 hồ sơ , kỳ trước chuyển sang 01 hồ sơ

4Qua cổng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3, mức độ 4):  230 hồ sơ

+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC: Không có

+ Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: Tốt

3. Cải cách tổ chức bộ máy

3.1. Đối với các Phòng ban chuyên môn thuộc TPVL

  - Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức.

- Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước

4. Cải cách chế độ công vụ

4.1. Đối với các Phòng ban chuyên môn thuộc TPVL

- Kết quả xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm của công chức, viên chức.

- Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức (thi tuyển, xét tuyển).

- Kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức.

- Kết quả thực hiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị.

- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức.

- Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Tình hình ban hành và kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút người có tài năng vào làm việc tại cơ quan, đơn vị.

4.2. Đối với UBND phường

- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức: Cán bộ công chức địa phương nhất là bộ phận 1 cửa, tiếp dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy và nội quy quy chế cơ quan. Đảm bảo thời gian làm việc, thái độ trong thực thi công vụ,....

- Việc xây dựng kế hoạch đào tào, bồi dưỡng cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch: UBND ban hành kế hoạch số: 68/KH-UBND, ngày 31/12/2021 của UBND Phường 9, thành phố Vĩnh Long về việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2022. Kết quả: Đạt 50% kế hoạch đề ra.

- Tình hình ban hành và kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút người có tài năng vào làm việc tại cơ quan, đơn vị: Không.

- Thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; việc cập nhật thông tin hồ sơ của cán bộ, công chức của đơn vị theo quy định: Đúng theo quy định

5. Cải cách tài chính công

- Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách:

+ Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch được giao: tính đến ngày 05/9/2022 đạt 60,45%.

+ Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: Không

+ Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách: Không

- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: thực hiện theo đúng quy định

- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan): Không

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số[1]

- Kết quả hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

- Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật: Không

- Kết quả xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng:Không

- Kết quả xây dựng, phát triển dữ liệu: 05 hồ sơ đã số hóa

- Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ.

  Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc.

Tiếp tục đôn đốc cán bộ, công chức Phường đẩy mạnh việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong gửi nhận văn bản điện tử, trao đổi công việc. Nghiêm cấm sử dụng hộp thư Mail, mạng xã hội,.... để gửi nhận văn bản, trao đổi công việc.

 Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Trang Thông tin điện tử Phường, đảm bảo cung cấp đầy đủ nội dung tin, bài trên hầu hết các kênh thông tin của Trang.

 Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại Phường nhằm phát huy năng lực, hiệu quả làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức

- Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp

Chất lượng, hiệu quả Trang thông tin điện tử của Phường ngày một nâng lên.

Triển khai kết nối thủ tục hành chính với một cửa điện tử liên thông.

Thực hiện đăng tải đầy đủ các thông tin hoạt động của Phường cũng như các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước lên Trang TTĐT Phường kịp thời phục vụ cung cấp thông tin, tra cứu của người dân, doanh nghiệp.

- Kết quả xây dựng, phát triển đô thị thông minh.

- Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Qua thời gian thực hiện, người dân và doanh nghiệp dần tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong quí 3 năm 2022, đã tiếp nhận và giải quyết 230 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Từ kết quả trên cho thấy, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có sự cải thiện rõ nét so với thời gian trước đây.